دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مودب خوشرو


2. ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

غلامرضا یزدانی


3. استناد به دفاع ضرورت به‌عنوان عامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل با بررسی موردی سپر انسانی (تترس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

سید قاسم زمانی؛ عباسعلی عظیمی شوشتری؛ مجتبی افشار


مطالب عمومی

4. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


5. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


مقاله پژوهشی

6. تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه و لهستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.30513/cjd.2020.705.1147

اسماعیل باقریان خوزانی؛ محمد هادی مهدوی؛ مسعود راعی؛ احمد توکلی


7. مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.30513/cjd.2021.112.1026

محمد صادقی؛ سبحان عباس‌پور


8. ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.30513/cjd.2020.2120.1394

محسن کاظمی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر


9. بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.30513/cjd.2021.23.1001

محمد صالحی مازندرانی؛ علی جوادیه


10. شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.30513/cjd.2021.1229.1241

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد


11. مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.30513/cjd.2021.25.1008

مجتبی زمانی


12. حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.30513/cjd.2021.39.1009

احمد بیگی حبیب آبادی؛ حسین پاشائی


13. تبلیغات خلاف واقع در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.30513/cjd.2021.759.1157

مرتضی عزیزی؛ بهرام تقی پور


14. تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.30513/cjd.2021.1437.1284

سیف اله احدی؛ علی محمدیان


15. بررسی چالش‌ها ی وارده به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله بلوغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1413.1279

حسین احمری؛ سیدمحسن رزمی؛ محمد نوری


16. اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.29.1004

بیژن حاجی عزیزی؛ حامد خسروی؛ یاسر خسروی


17. شرط خلاف مقتضای ذات عقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1892.1355

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد


18. تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.21.1003

امیر انتظاری؛ رسول مقصود پور؛ سید محسن حسینی پویا؛ احمد تاجی


19. بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1500.1297

الهه مرندی؛ فریناز سادات خطیبی قمی؛ سید کمال خطیبی قمی


20. قلمرو فقه و ماهیّت اِباحه، جستاری در قاعده ی «عدم خلوّ الواقعة عن الحکم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1152.1226

محمدعلی بنایی خیرآبادی؛ محسن جهانگیری


21. بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائة نظریة تفاوت بنیادین «ماهیت عقد» با «انعقاد عقد»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1827.1336

عطالله بیگدلی


22. فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1123.1216

محسن جهانگیری؛ محمدعلی بنایی خیرآبادی


23. امکان سنجی مسئول دانستن بیت‌المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1856.1344

حسین هوشمند فیروز آبادی؛ احسان یاوری؛ حسن نقدیان


24. مسقط خیار نبودنِ حدوث عیب با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 ق.م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.411.1080

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


25. بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.444.1087

حامد خوبیاری؛ محمد صادق طباطبایی؛ علیرضا آرش پور


26. واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1489.1296

عباس قاسمی حامد؛ محمد علی سعیدی؛ مصطفی شاهبازی؛ محمدعلی قوامی؛ علیرضا متین نیا


27. بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئلة حضانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.30513/cjd.2021.318.1064

مجید رضا کمالی بانیانی؛ داوود نصیران؛ سید محمد هادی مهدوی


28. بررسی و نقد نظریة شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1833.1338

مهدی علیزاده؛ عبدالرضا اصغری