دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


تصویر پروانه انتشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


تصویر رتیه علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


مقاله پژوهشی

مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30513/cjd.2021.3268.1568

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری؛ سید محمد رضوی


بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.30513/cjd.2022.3880.1656

جلال سلطان احمدی؛ مهدی آدمی


کدام مکانیسم اجرا؟ «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30513/cjd.2022.4315.1722

مصطفی کربلائی آقازاده؛ جلیل قنواتی


نقد دیدگاه شیخ انصاری در مورد غرر شخصی و نوعی در باب شرط بودن علم به عوضین در بیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.5018.1852

رحمت الله کریم زاده


مسئولیت مدنی بانک ها در قبال صندوق‌ امانات با تأکید بر سرقت شعبه دانشگاه بانک ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4827.1812

جعفر زنگنه شهرکی؛ سید مصطفی میلانی


تحلیل مفهوم کفر و مولفه‌های آن در فقه و کلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2022.4035.1672

مصطفی مهدوی ارجمند؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


واکاوی فقهی تعیین مصادیق ولی‌بیمار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2022.4083.1682

حجت پولادین طرقی؛ حسن وحدتی شبیری؛ حسین ابراهیم زاده؛ سید حمید حسینی الارزی


نقش ماهیت وکالت در بازشناسی مصادیق متمایز نهاد وکالت در قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4531.1765

محمدمهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی؛ علی جوادیه


بازپژوهی فقهی- حقوقی اسقاط حق شفعه قبل از بیع توسط شفیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4704.1792

محمد علی سعیدی؛ مهدی میری؛ فرزانه کرمی؛ حجت پولادین طرقی


مسئولیت مدنی اجیر اول در فرض واگذاری تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4929.1836

سیدوحید صادقی؛ محمدمهدی الشریف


بررسی اشتراط اجتهاد در پذیرش سمت داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4850.1819

حسین هوشمند فیروز آبادی؛ محمد جواد قاسمی زادگان؛ احسان یاوری


مبانی حجیتی جمع بین حقین و کاربردهای آن در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4805.1810

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فریبا طائی؛ شیما ناصری


تحلیل رویکردهای موضوع شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال پذیری موضوعات معاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4509.1760

مرتضی فخار شاکری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدتقی قبولی درافشان


واکاوی نقش ابهامات مفهوم فقهی رشد در اصلاحات ناکام سن قانونی ازدواج دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.3396.1584

زهرا فرزانگان؛ محسن ملک افضلی


بارنامه در لایحه ی تجارت 1398 با نگرشی بر بارنامه ی سی.ام.آر و کوتیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2022.4006.1671

مهسا نظری؛ سعید خردمندی


وجوب جبران کاهش ارزش پول در صورت اشتراط و تعهّد در عقد قرض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4464.1749

سید حسین موسوی راد؛ سید جابر موسوی راد


«نحوه برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار» با توّجه به فعل معصوم در روایت غیاث و سکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4575.1775

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ هادی علی آباد شوری


تحلیل فقهی حقوقی جایگاه بیماری پاندمیک کرونا در حقوق قراردادها با نگاهی انتقادی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.4937.1840

سید حسین تهامی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ اعظم انصاری


امکان‌سنجی رجوع در هبه‌ی زوجین بر پایه‌ی آموزه‌های فقهی (نقدی بر ماده 803 قانون مدنی با پیشنهاد اصلاح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/cjd.2023.5212.1879

امین سلیمان کلوانق


ادله اشتراط نقد بودن قراردادهای پایاپای تفاضلی در صورت مکیل یا موزون و ناهم‌جنس بودنِ عوضین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.30513/cjd.2023.4914.1834

سید علی صداقت؛ غلامعلی معصومی نیا


بررسی نقش «تصرف» در عقد متزلزل در هنگام خیار مجلس با تطبیق و نگاه انتقادی بر ماده 450 و 451ق.م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.30513/cjd.2023.4411.1737

مهدی معظمی گودرزی؛ احمد دیلمی