داوران

آمار داوران نشریه (سال 1402)

عنوان

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

عضویت در پایگاه بین المللی پابلونز

دکتر

بی بی رحیمه

ابراهیمی

استادیار

تهران

دانشگاه شهید مطهری

 

دکتر

سید نصراله

ابراهیمی

دانشیار

تهران

دانشگاه تهران

 

دکتر

احمد

احمدی

استادیار

تهران

استاد حوزه علمیه

 

دکتر

سید مهدی

احمدی نیک

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

 

دکتر

محمد جواد

ارسطا

دانشیار

تهران

دانشگاه تهران

 

دکتر

جواد

ایروانی

دانشیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

 

دکتر

فاطمه

اسلامی

دانشیار

تهران

استاد حوزه علمیه

 

دکتر

عبدالرضا

اصغری

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

 

دکتر

محمد

امامی

دانشیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

 

دکتر

جلیل

امیدی

استاد

تهران

دانشگاه تهران

 

دکتر

امین

امیرحسینی

استادیار

یزد

دانشگاه یزد

 

دکتر

علیرضا

باریکلو

استاد

تهران

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

دکتر

احمد

باقری

استاد

تهران

استاد دانشگاه تهران

 

دکتر

ابراهیم

بیگ زاده

استاد

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

علیرضا

پوراسماعیلی

دانشیار

سبزوار

دانشگاه سبزوار

 

دکتر

محسن

جهانگیری

دانشیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

 

دکتر

صدیقه

حاتمی

سایر

مشهد

دانشگاه فردوسی

 

دکتر

محمد حسن

حائری

استاد

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

سعید

حبیبا

استادیار

تهران

دانشگاه تهران

 

دکتر

سید محسن

حسینی پویا

استادیار

نیشابور

هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور

 

دکتر

سید ابوالقاسم

حسینی زیدی

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

رضا

حق پناه

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

موسی

حکیمی صدر

استادیار

سبزوار

استاد یار دانشگاه حکیم سبزورای

 

دکتر

سعید

خردمندی

استادیار

کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

https://publons.com/researcher/4836600/saeid-kheradmandy/

دکتر

سیدعلی

دلبری

دانشیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

محمد حسن

ربانی

سایر

مشهد

استاد حوزه علمیه

 

دکتر

مصطفی

رجائی پور

استادیار

مشهد

دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

 

دکتر

علی

رحمانی

سایر

مشهد

استاد حوزه علمیه

 

دکتر

سید علی

رضوی

سایر

بیرجند

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی

 

دکتر

حسین

آقابابایی

دانشیار

گیلان

دانشگاه گیلان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADG-0111-2022

https://scholar.google.com/citations?user=PiCbD5wAAAAJ&hl=en&authuser=1

https://orcid.org/0000-0002-8605-918X

دکتر

مصطفی

رفسنجانی مقدم

 سایر

مشهد

سطح چهار حوزه علمیه

 

دکتر

مجتیی

زاهدیان

استادیار

مشهد

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

دکتر

غلامرضا

یزدانی

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

محمد مهدی

یزدانی کمرزرد

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

جعفر

زنگنه شهرکی

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

علی

ساعتچی

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

سید علی

سجادی زاده

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

محمد علی

سعیدی

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

عباسعلی

سلطانی

دانشیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

محمد عبدالصالح

شاهنوش

استادیار

تهران

پژوهشگاه قوه قضاییه

 

دکتر

محمد

صادقی

سایر

تهران

دکتری حقوق خصوصی

 https://publons.com/researcher/4606481/mohammad-sadeghi/

دکتر

مهران

عبدلی

استادیار

مشهد

دکتری حقوق بین الملل

 

دکتر

ابوالفضل

علیشاهی قلعه جوقی

دانشیار

تهران

دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران

 

دکتر

سیدجعفر

علوی

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

محمدرضا

غلام پور

استادیار

شاندیز

دانشگاه شاندیز مشهد

 

دکتر

محمد تقی

فخلعی

استاد

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

حسین

فرزانه

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

عزیز الله

فهیمی

استاد

قم

دانشگاه قم

 

دکتر

محمد حسن

قاسمی

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

محمد علی

قاسمی

دکتری

مشهد

 دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

 

دکتر

سید محسن

قائمی خرق

مربی

قم

استاد حوزه علمیه

 

دکتر

محمدرضا

قائمی نیک

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

محمد تقی

قبولی

استاد

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

محمد هادی

قبولی درافشان

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

محمد رضا

کاظمی گلوردی

استادیار

مشهد

استادیار دانشگاه آزاد مشهد

 

دکتر

رحمت الله

کریم زاده

استادیار

مشهد استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 https://publons.com/researcher/4853835/rahmatollah-karimzadeh/

دکتر

محمد باقر

گرایلی

استادیار

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه

 

دکتر

رامین

گلمکانی

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

حجت

مبین

استادیار

شیراز

دانشگاه شیراز

 

دکتر

مرتضی

مرتضوی

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

احمد

مروارید

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

سیدمحمدصادق

موسوی

دانشیار

تهران

دانشگاه شهید مطهری

 

دکتر

سید محمد حسن

موسوی خراسانی

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

حسن

پوربافرانی

دانشیار

اصفهان

دانشیار دانشگاه اصفهان 

Hassan Poorbafrani- Publons

دکتر

سید محسن

موسوی فر

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

حسین

نصرتی

استادیار

مشهد

استاد حوزه علمیه

 

دکتر

علی

نصرتی

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

سید ابوالقاسم

نقیبی

دانشیار

تهران

دانشیار دانشگاه شهید مطهری

 

دکتر

سید مهدی

نقیبی

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

سید احمد علی

هاشمی

استادیار

تهران

استاد حوزه علمیه

 

دکتر

حسین

هوشمند فیروز آبادی

 

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر

سید حسن

وحدتی شبیری

دانشیار

قم

دانشیار دانشگاه قم

 

   

 

 

 

 

 

دکتر

 

مریم

عباچی

استادیار

بندر انزلی

دانشگاه بندر انزلی

Publons- Maryam Abachi