نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.

به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1399(ب- 695 امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم مبلغ 400000 تومان در مرحله چاپ مقاله

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-400 

5. مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 119-144

10.30513/cjd.2021.25.1008

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی


8. اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی

صفحه 203-228

10.30513/cjd.2021.1337

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصور غریب پور؛ فرخنده محمدی


مقاله پژوهشی

10. اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف

صفحه 249-270

10.30513/cjd.2021.1977.1366

محمد حسن قاسمی؛ غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مؤدب خوشرو


11. واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

صفحه 271-296

10.30513/cjd.2021.1489.1296

عباس قاسمی حامد؛ محمد علی سعیدی؛ مصطفی شاهبازی؛ محمدعلی قوامی؛ علیرضا متین نیا


ابر واژگان

نشریات مرتبط