ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»

دوره 11، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 3-32

10.30513/cjd.2019.21

سیدعلی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ محمدرضا پاسبان


بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت

دوره 10، شماره 18، مهر 1397، صفحه 3-26

محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ سیدمحمدتقی قبولی؛ محمدتقی فخلعی


تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع

دوره 10، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 3-34

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال

دوره 9، شماره 16، مهر 1396، صفحه 3-32

علی سرایلو؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم

دوره 9، شماره 15، فروردین 1396، صفحه 3-30

محمدحسن حائری؛ جواد یعقوبی؛ محمد یعقوبی


حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی

دوره 8، شماره 14، مهر 1395، صفحه 3-30

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 3-28

سیدمصطفی محقق داماد؛ جمشید شیری؛ فروغ قاسمی


جریان خیارات در اقاله

دوره 7، شماره 12، آبان 1394، صفحه 3-18

محمدحسن صادقی مقدم؛ علی ساعت‌چی؛ هادی شعبانی کندسری


تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

دوره 7، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 3-22

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ علی ساعت‌چی


تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 3-30

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ محمدعلی قاسمی


وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم

دوره 5، شماره 8، آذر 1392، صفحه 3-26

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی


نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه

دوره 5، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 3-26

روشنعلی شکاری؛ محمدرضا دشتی


انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه

دوره 4، شماره 5، مرداد 1391، صفحه 3-24

محسن ایزانلو؛ مهدی عباسی حصوری؛ هادی شعبانی کَندسری


تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه

دوره 11، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 3-22

احمد باقری؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمود هل اتایی


مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن

دوره 12، شماره 21، تیر 1399، صفحه 3-34

محمد امامی؛ سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی


نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 3-20

سیدابوالقاسم نقیبی


شرط خیار در عقد ضمان

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 3-24

مصطفی محقق داماد؛ غلامرضا یزدانی


فقه پویا

دوره 1، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 3-12

محسن جهانگیری


تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

دوره 15، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2020.1067

مجید استاد مودب خوشرو؛ غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول

دوره 14، شماره 25، خرداد 1401، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2021.1437.1284

سیف اله احدی؛ علی محمدیان


تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 3-38

10.30513/cjd.2021.1334

عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی؛ سیدعلی رضوی؛ سیدحسن وحدتی شبیری


حکومت نبوی، مأموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی؟

دوره 14، شماره 26، اسفند 1401، صفحه 3-20

10.30513/cjd.2020.775.1161

محمد حسن اشرافی بجستانی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی؛ علی اصغر داودی


بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه

دوره 13، شماره 24، مهر 1400، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2021.1102.1213

عبدالرضا اصغری؛ مصطفی حسینی؛ غلامرضا یزدانی؛ محمد حسینی