تعداد مقالات: 284

2. ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-32

10.30513/cjd.2019.21

سیدعلی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ محمدرضا پاسبان


3. بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-26

محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ سیدمحمدتقی قبولی؛ محمدتقی فخلعی


4. تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-34

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


5. بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-32

علی سرایلو؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


6. بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-30

محمدحسن حائری؛ جواد یعقوبی؛ محمد یعقوبی


7. حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-30

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


8. خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-28

سیدمصطفی محقق داماد؛ جمشید شیری؛ فروغ قاسمی


9. جریان خیارات در اقاله

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-18

محمدحسن صادقی مقدم؛ علی ساعت‌چی؛ هادی شعبانی کندسری


10. تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-22

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ علی ساعت‌چی


12. تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-30

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ محمدعلی قاسمی


13. وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-26

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی


14. نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-26

روشنعلی شکاری؛ محمدرضا دشتی


15. انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-24

محسن ایزانلو؛ مهدی عباسی حصوری؛ هادی شعبانی کَندسری


16. تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-22

احمد باقری؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمود هل اتایی


17. مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-34

محمد امامی؛ سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی


18. نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-20

سیدابوالقاسم نقیبی


19. شرط خیار در عقد ضمان

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-24

مصطفی محقق داماد؛ غلامرضا یزدانی


20. فقه پویا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 3-12

محسن جهانگیری


21. تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-38

10.30513/cjd.2021.1334

عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی؛ سیدعلی رضوی؛ سیدحسن وحدتی شبیری


22. بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2021.1102.1213

عبدالرضا اصغری؛ مصطفی حسینی؛ غلامرضا یزدانی؛ محمد حسینی


23. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


24. زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 13-32

علیرضا صابریان


25. واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-46

سیدمحمدهادی قبولی دُرافشان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری