تحلیل تفسیری و فقهی آیة (ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجه)

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این مقاله می‌کوشد با تحلیل آیة  ... ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجی...€ اولاً ناسازگاری ظاهری صدر و ذیل این آیه را پاسخ گوید و سپس این آیه را به عنوان یک قاعدة کلی و معیار در برابری حقوق و تکالیف زنان و مردان مطرح سازد. نویسنده چنین مطرح می‌سازد که اگر تفاوتهای فاحش و چشمگیر در حقوق و تکالیف زنان به چشم خورد باید روند اجتهاد و فهم حقوق و تکالیف مورد بازبینی مجدد قرار گیرد به ویژه آنجا که مستند اجتهاد و فهم به احادیث و روایات ختم می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها