تحلیل تفسیری و فقهی آیة (ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجه)

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این مقاله می‌کوشد با تحلیل آیة  ... ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجی...€ اولاً ناسازگاری ظاهری صدر و ذیل این آیه را پاسخ گوید و سپس این آیه را به عنوان یک قاعدة کلی و معیار در برابری حقوق و تکالیف زنان و مردان مطرح سازد. نویسنده چنین مطرح می‌سازد که اگر تفاوتهای فاحش و چشمگیر در حقوق و تکالیف زنان به چشم خورد باید روند اجتهاد و فهم حقوق و تکالیف مورد بازبینی مجدد قرار گیرد به ویژه آنجا که مستند اجتهاد و فهم به احادیث و روایات ختم می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exegetical and Legal Analysis of the Verse “and Women Shall Have Rights Similar to the Rights Against Them, …; but Men Have a Degree (of Advantage) Over Them”

نویسنده [English]

  • Mahdi Mehrizi
 Assistant professor of Islamic Azad University
چکیده [English]

 
 
This article attempts to analyze this verse “and women shall have rights similar to the rights against them, according to what is equitable; but men have a degree (of advantage) over them”, firstly to answer the apparent incompatibility of the top and the bottom of this verse and then to propound it as a general rule and a norm for equality of women and men rights and duties. The writer says that if there are flagrant and impressive differences between their
rights and duties, the process of ijtihad and understanding of rights and duties must be reconsidered especially where it is terminated with the evidence of ijtihad and understanding of hadith and traditions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Equality of women and men rights and duties
  • Superiority of men over women
  • Women’s right
  • the verse 228 of chapter Baghara
  • Interpretation of the Quran