ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 استادیار دانشگاه بیرجند

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می‌شود. ادغام شرکت‌های تجاری پدیده‌ای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهره‌وری شرکت‌های تجاری می‌گردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافق‌نامه ادغام، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ علی‌رغم اینکه از دید برخی، توافق‌نامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزام‌آور می‌باشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحب‌نظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عده‌ای نیز آن را قراردادی معلق دانسته‌اند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانسته‌اند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته‌اند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاه‌های مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته‌ایم که هرچند ادغام شرکت‌ها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of Merger of Companies; A Comparative Study in Imamiyah Jurisprudence, Iranian and Egyptian Law

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Razavi 1
  • Seyyed Muhammad Razavi 2
  • Muhammad Reza Pasban 3
1 PhD student of Private Law at Razavi University
2 Assistant professor at Birjand University
3 Associate professor at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Merger is a process lead to dissolution of company without liquidation by combination of a company with an existing company or creating a new company by combination of two or more companies. merger is a new phenomenon in Iranian law, which leads to Accumulate of capitals, increase in the economic power and productivity of commercial companies. there are different perspectives, about the legal nature of the merger agreement, although, from some point of view, the merger is a simple and non-binding plan, From the perspective of most of trade lawyers, merger has a contractual nature. However, there is no single approach to the nature of the merger contract. Some have considered it a preliminary contract, and others described it as a suspended contract. Despite attempts to adapt the merger to a specific contract, there is some uncertainty about the type of contract that the merger corresponds to and it described as a sale, hawala, Complex contract of sale and novation and private contracts under Article 10 of the Civil Code. In the this descriptive-analytical article, while reviewing these views, we concluded, based on legal and juridical principles, that although the merger of companies has a contractual nature, but none of the specific contracts are applicable with it, and it is a private contract under article 10 of the Civil Code And since the extension of its effects to third parties is also by law, there is no conflicts with the privity of contract principle.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merger of companies
  • Specific contracts
  • Private contracts
  • Mergers legal nature