اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی خیاط

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

khayyat313gmail.com

سردبیر

محمدحسن حائری

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

haeri-mferdowsi.um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد باقری

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

محسن جهانگیری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

m.jahangiri2008gmail.com

محمدحسن حائری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

haeri-mferdowsi.um.ac.ir

محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

fakhlaeium.ac.ir

محمدصادق موسوی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید مطهری

karimi_motahariyahoo.com

سیدابوالقاسم نقیبی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه شهید مطهری

da.naghibiyahoo.com

حسین صفایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

sagmail.com

محمد امامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

dr.imamigmail.com

محسن ملک افضلی اردکانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد جامعه المصطفی العالمیه

mohsenmalekafzaliyahoo.com

جانشین سردبیر

محمد امامی

فقه و حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

dr.imamigmail.com