دوره و شماره: دوره 16، شماره 29، خرداد 1403، صفحه 1-324 
گستره مفهومی ولیّ بیمار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه 35-60

10.30513/cjd.2022.4083.1682

حجت پولادین طَرقی؛ حسن وحدتی شبیری؛ سید حمید حسینی الارزی؛ حسین ابراهیم زاده


مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 61-82

10.30513/cjd.2021.3268.1568

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری؛ سید محمد رضوی


نقش ماهیت وکالت در بازشناسی مصادیق متمایز آن

صفحه 121-146

10.30513/cjd.2023.4531.1765

محمدمهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی؛ علی جوادیه