مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات دانشگاه گنبدکاووس

2 استادیار دانشگاه گنبدکاووس

3 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

مهر شناور نوعی از مهر است که به طور دقیق در متن عقد معلوم نشده اما مکانیزم محاسبه آن مشخص گردیده است. در این فرض، طرفین مهر را مفتوح قرار داده تا با توجه به عرف روز یا نظر یکی از طرفین یا ثالث داور معیّن شود. حال این سوال به ذهن می‏آید که آیا عقد نکاحی که مهر آن نامعیّن و در ظرف زمان شناور است، صحیح می‏باشد یا خیر؟ براین اساس، نگارندگان ضمن تحلیل نظرهای گوناگون، بحث یاد شده را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران بررسى و مورد مداقّه دقیق علمی قرار داده‏اند. روش تحقیق مقاله حاضر تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه‏ای جمع آوری شده است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که علم اجمالی برای رفع ابهام از مهر کافی است و نیازی به علم تفصیلی وجود ندارد. بنابراین ضرورت ندارد مهر در زمان انعقاد عقد نکاح معیّن باشد، بلکه کافی است در آینده بتوان آن را تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Floating dowry from the viewpoint of shia jurisprudence and iranian law

نویسندگان [English]

  • Ibrahim javanmard Farkhani 1
  • Hamid Miri 2
  • Sayyed mohammad razavi 3
1 Assistant Professor of Theology, Gonbad Kavous University
2 Assistant Professor Gonbad Kavous University
3 University of birjand
چکیده [English]

Floating dowry is a type of dowry that is not specified in the text of the contract, but its calculation mechanism is specified. In this case, the parties open the dowry to be appointed according to the custom of the day or the opinion of one of the parties or a third arbitrator. Now the question comes to mind whether a marriage whose dowry is indefinite and floats in time is valid or not? Accordingly, the authors, while analyzing various views, have studied the above-mentioned discussion from the perspective of Imami jurisprudence and Iranian law and have studied it scientifically. The method of this paper is to analyze-description. The research data was collected by using the library. Research findings it shows that concise knowledge is sufficient to remove the ambiguity of the dowry and there is no need for detailed knowledge. Therefore, it is not necessary for the dowry to be specific at the time of marriage, but it is enough to be able to determine it in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowry
  • Floating
  • Pride
  • Temporary marriage
  • Brief knowledge