دوره و شماره: دوره 13، شماره 24، مهر 1400، صفحه 1-392 

مقاله پژوهشی

بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه

صفحه 3-22

10.30513/cjd.2021.1102.1213

عبدالرضا اصغری؛ مصطفی حسینی؛ غلامرضا یزدانی؛ محمد حسینی


تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت

صفحه 23-50

10.30513/cjd.2021.21.1003

امیر انتظاری؛ رسول مقصود پور؛ سید محسن حسینی پویا؛ احمد تاجی


بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئلة حضانت

صفحه 289-312

10.30513/cjd.2021.318.1064

مجید رضا کمالی بانیانی؛ داوود نصیران؛ سید محمد هادی مهدوی


شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی

صفحه 313-340

10.30513/cjd.2021.1229.1241

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد