تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی،گروه حقوق، واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی،نیشابور ، ایران اسلامی،نیشابور

2 استادیارگروه حقوق ، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران(نویسنده مسول)

3 استادیارگروه حقوق ، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

می‌توان گفت اجرای حکم ،غایت هدف محکومٌ له در فرایند دادرسی است ، اما قوانین حاکم ، شرط اجرای حکم را قطعیت رای می‌دانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در موارد خاصی پیش بینی نگردیده ا‌ست،در حالی که این نهاد سابقاً در قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1318و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه تجویز شده بود.در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی ، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن،اجرای موقت تحلیل گردیده‌است،در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی ا‌ست و روایاتی در فقه‌ وجود دارد که به تسریع و عدم مماطله در مرحله‌ی صدور نظر دارند که می‌تواند با وحدت ملاک مستند تجویز اجرای موقت احکام در مورادی که ضرر جبران ناپذیری تصور شود، قرار گیرند در حالی است که اصولاً در فقه،رسیدگی یک مرحله‌ای و احکام قطعی ا‌ست و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سوال پاسخ می‌دهیم که با استقراء در مصادیق نمی‌توان به یک حکم اصطیادی دست پیدا کرد، لذا ضرورت تقنین مجدّد آن توسط قانونگذار وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Execution of the warrant in Jurisprudential and Legal with Emphasis on Provisional Execution

نویسندگان [English]

  • amir entezari 1
  • rasool maghsoudpour 2
  • seyed mohsen hoseini poya 3
  • ahmad taji 3
1 Amir Entezary, Ph.D Student in private law , Department of law, Islamic Azad University of Neyshabur (IAUN),Razavi Khorasan Province , IRAN
2 Rasool Maghsoodpour, Assistant Prof. Department of law, Islamic Azad University of Neyshabur ,Razavi Khorasan Province , IRAN
3 razavi
چکیده [English]

It could perhaps be stated that the enforcement of judgment is the goal of the prevailing party in the judicial process. However, in the governing law, the finality of the judgment is the requirement for the enforcement of the judgment and the provisional execution institution in the positive law is not predicted except for certain cases. This institution had been predicted previously in Article 191 of the civil procedure code of 17/9/1939 by the legislator. This paper is an attempt to prove provisional execution is a suitable solution with a jurisprudential history. Moreover, there are jurisprudential statements that suggest if there is the cause of infliction of damage on both parties or either party, urgent judgment is obligatory unless there is an excuse. However, in jurisprudence, single-step investigation is carried out and the judgment is final. Hence, the removal of the provisional execution institution from the civil procedure code is an effective mistake and re-legislation by the legislator is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • provisional execution
  • final execution
  • urgent judgment
  • urgent judicial process