شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

2 استاد گروه حقوق،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

3 استادیار گروه حقوق،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

4 استادیار گروه حقوق،واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

5 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز،ایران

چکیده

ماده 190 قانون مدنی ایران دربارۀ شرائط اساسی صحّت معامله و راجع به توافقات مستقل و اصلی بوده و قانونگذار در سرایت این شرائط به شروط ضمن عقد تصریح ندارد.سکوت قانون مدنی در دامنه شمول ماده 190 نسبت به شروط ضمن عقد موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است.از طرفی مادتین ۲۳۲ و ۲۳۳،شرایط اختصاصی صحّت شرط را بازتاب داده است اما این شرایط نسبت به زمان حاضر کامل و کافی نبوده،پاسخگوی مسائل نوظهور در این عرصه نیست.تغییر شرایط و ظهور پدیده های تازه اجتماعی،ضرورت توسعه و بازنگری در شرائط صحّت شرط را می طلبد.در طرح پیشِ روی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، شرائط اختصاصی صحّت شرط با تأسیس دو شرط اجتهادی و بدیع یعنی لزوم سازگاری شرط با قواعد زیربنائی و مرور زمان تکمیل و تشریح شده است.همچنین در شرائط عمومی صحت شرط(اعتبار شرط)،نظریات تازه بر مبنای فقه امامیه و حقوق مدنی ایران،کانون مطالعه قرار گرفته است به نحوی که شرطِ ضمن عقد در شرائط اساسی(به کلّی یا در برخی عناوین)تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unauthorized conditions for the correct and validity of a clause in civil law

نویسندگان [English]

  • seyed mostafa mohaghegh damad 2
  • seyed mehdi allame 3
  • alireza mazloom rahni 4
  • hormoz asadi koohbad 5
2 Professor of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor of Law, Ghods City Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran
چکیده [English]

Article 190 of the Civil Code of Iran is about the basic conditions of the validity of the transaction and about the independent and original agreements and the legislator does not specify in the transmission of these conditions to the terms of the contract. The silence of the Civil Code within the scope of Article 190 has caused disagreement among lawyers. On the other hand, Articles 232 and 233 reflect the specific conditions of the condition, but these conditions are not complete and sufficient compared to the present time, they do not answer the emerging issues in this field. Changing conditions and the emergence of new social phenomena, the need for development and revision. In the conditions of the condition requires the condition. General validity of the condition (validity of the condition), new theories based on Imami jurisprudence and civil law of Iran, has been the focus of study so that the condition under the contract in the basic conditions (in general or in some titles) is subject to the general rules of contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition during the contract
  • conditions for the validity of the condition
  • underlying provisions