اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا همدان استان همدان شهر همدان

2 استان همدان، شهرستان نهاوند، روستای زرامین سفلی

3 دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

در دکترین حقوقی، جهت تمیز قواعد امری از قواعد تکمیلی معیارهای متعددی ارائه شده است. با وجود این گاهی ممکن است در ماهیت پاره ای از قواعد حقوقی به لحاظ امری یا تکمیلی بودن شک و تردید بوجود آید که همین امر موجب طرح چند سوال مهم در این زمینه می شود از جمله: در نظام حقوقی ایران اصل قابل استناد در این موارد چیست؟ آیا با استناد به ماده 10ق.م می توان گفت که اصل بر تکمیلی بودن قواعد حقوقی است؟ در پاسخ به سوالات مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با توجه به قاعده اصاله الاطلاق، امری بودن قواعد حقوقی را اصل دانسته، برخی با توجه به ماده10ق.م، مبنا را بر تکمیلی بودن قرارداده، عده ای نظریه نسبی بودن را برگزیده و معتقدند که در این خصوص باید بجای کلی گرایی و استفاده از منطق، به تجربه روی آورد و از استقراء در احکام قانون دریافت که قانونگذار در هر مورد چه اصلی را برقرارکرده است و گروهی نیز نظر قاضی را مناط اعتبار قرارداده اند. در حقوق مصر نیز در این زمینه دو ضابطه اصلی وجود دارد. نخست توجه به لحن مواد قانونی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causable principle in doubt cases in being supplementary or imperative of the legal rules with the comparative study of the legal system of Egypt

نویسندگان [English]

  • Bijan Hajiazizi 1
  • yaser khosravi 3
1 private law, hamedan
3 phd student. tehran university
چکیده [English]

In the legal doctrine, in order to recognize the imperative rules,the supplementaryrules of the proposed criteria have been used. However, sometimes some doubts are created in nature of some legal rules in case of being supplementary or imperative and this leads to several important questions in this regard, including: what is the legitimate principle in iran’s legalsystem in these cases? Is it based on Article 10 of the Civil Code and the principle of contractual freedom that in these cases the principle is based on the supplementary of the legal rules and, as a result, individuals can agree on the contrary on them or not? There are disagreement between lawyers in answer to these questions
But what is learned from the study of jurisprudential and legal sources and the rules of civil law in this matter is that the legal system of Iran, the principle is based on the supplementary of the legal rules, and being imperative of the legal basis, is an exceptional and unconventional matter which must be proven in each case. The result of this coparative study is that there are two main criteria in Egyption law to recognize between supplementary and imperative rules and to dispel doubts in this reard. first, the verbal criterion is according to the tone of legal material. The second is the spiritual criterion, relying on the concept of public order and good morals that the judges distinction is the final criterion in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: imperative rule
  • supplementary rule
  • Public order
  • Article 10 of the civil cod