کناره‌گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی‌جویی امکان، الزامات و اقتضائات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 استادیار مدعو دانشگاه علوم اسلامی رضوی/ استاد حوزه علمیه قم

10.30513/cjd.2020.172.1041

چکیده

تشکیل حکومت و اساس مخالفت با وضعیت بی‌دولتی و از سویی تفکیک میان «حکومت» و «حاکم» و رویگردانی از مواجهه با وضعیت «حکومت ناقص»، «حکمروایی» را در میانه «حق» و «تکلیف» قرار داده است. این دوگانه معماگونه از سویی در پذیرش حکومت توسط فقیه و در سویه مقابل در امکان کناره‌گیری و همچنین گزاره‌ «نظارت و پاسخگویی» تأثیرگذار است. مقاله حاضر به امکان‌سنجی «استعفای حاکم اسلامی» و قیود و الزامات مندرج در ذیل این گفته می‌پردازد (مسأله تحقیق). نگاره براساس سیاق توصیفی-تحلیلی به موضوع حاضر، در نهایت «استعفا» را در قالب حق تحلیل می‌نماید و البته تأثیر اوضاع ثانوی بر «تحدید این حق» را درنظر دارد ولی این تأثیر به نحوی نیست که استعفا را به عنوان «حکم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانین اساسی معاصر نیز استعفا «حق» دانسته شده ولی مبنای این حق در فقه عامه با فقه امامیه متفاوت و اطلاق این حق در قوانین اساسی معاصر در مقابل «تقییدمداری این حق» در فقه عامه و امامیه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

fggrgf

نویسنده [English]

  • ff fr 1
1 f
چکیده [English]

The nature of division was discussed in jurisprudence and law books, but less was said about the nature of partition. Most of the writers in the study of division have also dealt with its nature and because they consider separation as one of the partitions of division, they have found themselves without the need to express the nature of partition. Recognizing the nature of partition; depending on whether the transaction (sale, exchange, interchange), or discrimination of the right or contract, the effects are different. So, is there a right of pre-emption and options in partition or not? Is it possible to rescind bilaterally (rescission, cancellation of a contract by mutual consent) in partition or not? Will the partition have an effect on the necessity or non-necessity of registering the division letter? The answer to these cases is to identify the nature of partition. In this article, analytically-descriptively, by studying the opinions of jurists (lawyers) and Imami jurists, we will say that the nature of partition into the theory of being a contract in the statute is somewhat more popular among jurists. However, being a contract does not necessarily mean transaction and sale, and there are no special rules of sale, including the right of pre-emption and the options specific to the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation Partition (division)
  • Shared ownership
  • (equity sharing Co-ownership Joint