دوره و شماره: دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 1-400 
مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 119-144

10.30513/cjd.2021.25.1008

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی


اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی

صفحه 203-228

10.30513/cjd.2021.1337

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصور غریب پور؛ فرخنده محمدی


مقاله پژوهشی

اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف

صفحه 249-270

10.30513/cjd.2021.1977.1366

محمد حسن قاسمی؛ غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مؤدب خوشرو


واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

صفحه 271-296

10.30513/cjd.2021.1489.1296

عباس قاسمی حامد؛ محمد علی سعیدی؛ مصطفی شاهبازی؛ محمدعلی قوامی؛ علیرضا متین نیا