ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، خرم آباد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

10.30513/cjd.2020.2120.1394

چکیده

کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام‌ مواجه است. بنا به روح و سیر تکامل قوانین، مراد از شرع در قوانین جاری مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی نیز، پس از احراز نامشروع بودن دعوا، نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوا اعتماد کرد. هم‌چنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رای بدوی، تنها محدود به آن دسته از آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. در این مقاله تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض به رای داوری، از جنبه مخالفت این رای با موازین شرعی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disambiguating the concept and application of the Shari'a in Civil Procedure and arbitration

نویسندگان [English]

  • bahram taghipur 2
  • ali salehifar 3
2 razavi
3 razavi
چکیده [English]

function and concept of Shari'a is confusing in courts and arbitration. In the current laws, the meaning of sharia is an independent concept of law, public order, and morality and Of course, this term has not been used correctly in the rules. From a practical point of view, after the illegitimacy of the fight. Should not be trusted to appearance of Article 89 of the Civil Procedure Law. Also Limited to judgement, a reference to the Sharia by the companions of the dispute, Court of Appeals and the Supreme Court appealed to the lower court, the issuance of primitive judgment has been issued in conditions of silence of the law and on the basis of sharia law. Ambiguity arising from the concept of Shari'a in the laws, In the field of arbitration it is also possible to examine. In this article The role of the arbitrator on the Shari'a and the court's duty in reviewing the objection to the arbitration against the Shari'a rules are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shari'a
  • law
  • Volition
  • court
  • Arbitration