تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه و لهستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه و همانند قانون خانواده لهستان قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس، فرانسه و لهستان، معتقد است: فقه اسلامی در این مسئله، مترقی‌تر از بسیاری نظامهای حقوقی اندیشیده و مسئله را دائر مدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر به صورت مجتمعا قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است احترام گذاشته حال آنکه نظامهای حقوقی مذکور خلاف این امر بدیهی قانونگذاری نموده‌اند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده می‌رهاند و به نوعی قابل طرح بصورت یک کرسی نظریه پردازی نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the marriage of an adopted child with a guardian based on the principle of the rule of will in the concept of Islam, France and Poland

چکیده [English]

The possibility or impossibility of marrying an adopted child is one of the challenging issues in the legal system of Iran and many other countries. Unlike other Islamic countries, Tunisia, under the influence of French law as well as Polish family law, has accepted kinship through adoption and its effects, including the prohibition of marriage with a guardian. The author uses a descriptive-analytical method based on the rules of the marriage license with the adopted child Criticizing the views of Islamic scholars and the laws of Tunisia, France and Poland, she believes:Islamic jurisprudence has thought more progressively on this issue than many legal systems And puts the issue in the circle of the will and authority of the adopted child and the adopted child as a whole And respect for their free will, which is a matter of human rights However, the mentioned legal systems have obviously legislated against this. The present analysis, as a theory, frees the jurists from the clutches of many problems And it can be designed as a chair of theorizing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Adopted son"
  • "Guardian"
  • "Marriage"
  • "The rule of will"
  • "Tunisia"
  • "Poland"
  • "France"