واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

5 کارشناسی ارشد

چکیده

قانون مدنی ایران، با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قرادادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هر چند عنوان «تعهدات قراردادی» انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد اما قانونگذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه پیامدهای منفی نهاد «حق حبس» در خانواده، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده، به همراه دارد به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که ارکان خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، تشدید می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

نویسندگان [English]

  • abas ghasemihamed 1
  • jhjhhj jjkb 2
  • ffdgf fggb 3
  • mohammad ali ghavami 4
  • alireza matinnia 5
1 razavi
2 hgfjn
3 ggb
4 razavi
5 razavi
چکیده [English]

قانون مدنی ایران، با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قرادادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هر چند عنوان «تعهدات قراردادی» انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد اما قانونگذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه پیامدهای منفی نهاد «حق حبس» در خانواده، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده، به همراه دارد به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که ارکان خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، تشدید می شود. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • حق حبس
  • حق امتناع
  • ضمانت اجرای