دوره و شماره: دوره 15، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 1-362 

مقاله پژوهشی

تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

صفحه 3-22

10.30513/cjd.2020.1067

مجید استاد مودب خوشرو؛ غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


گستره مدت در ازدواج موقت

صفحه 45-68

10.30513/cjd.2021.2577.1467

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ سعید ابراهیمی؛ سید محمد رضوی


بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی

صفحه 101-136

10.30513/cjd.2022.2826.1496

مجید رضا شیخی نصرآبادی؛ سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی؛ سید سعید موسوی نژاد نائینی


شرط خلاف مقتضای ذات عقد

صفحه 317-336

10.30513/cjd.2021.1892.1355

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد