دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، آذر 1402، صفحه 1-362 
تأملی در شرطیت انحصار ملکیت به دو نفر در اثبات حق شفعه از منظر فقه امامیه و مذاهب اهل سنت

صفحه 95-124

10.30513/cjd.2023.3156.1553

عبداله بهمن پوری؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سید صدر الله صمدی؛ فاطمه قدرتی


بررسی فقهی ـ حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن

صفحه 125-150

10.30513/cjd.2022.3657.1617

محمد تقی تولمی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ محمد رضا خلیل زاده