دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، مهر 1396 

مقاله پژوهشی

بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال

صفحه 3-32

علی سرایلو؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام

صفحه 177-204

نعمت‌اللّٰه دالوند؛ امان‌اللّٰه علیمرادی؛ محمدعلی حیدری