دوره و شماره: دوره 9، شماره 15، فروردین 1396 

مقاله پژوهشی

بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم

صفحه 3-30

محمدحسن حائری؛ جواد یعقوبی؛ محمد یعقوبی


ماهیت ایجاب

صفحه 31-58

حسین کاویار؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ علی‌اکبر ایزدی‌فرد


امکان‌سنجی حقوقی سقوط خیار غبن با پرداخت تفاوت قیمت

صفحه 59-78

یوسف نورائی؛ سیدمجتبی حسین‌نژاد؛ حسین شکریان امیری


شرط تحدید انفاق در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 111-132

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ امین امیرحسینی


عدالت‌سنجی «شغل خانه‌داری» زنان خانه‌دار

صفحه 159-184

الهام شریفی؛ سعید رهایی؛ مسعود راعی