بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی

2 دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

با وجود اینکه احکام گوناگونی بر عنوان «معسر» مرتب می‌شود، اما تعریف‌هایی که از آن در متون فقهی و قانونی ارائه شده است، همگی دارای اشکال هستند. در این مقاله پس از بازگویی و نقد تعاریف مطرح‌شده برای معسر، تعریفی جدید برای آن پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها