بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّۀ رجعیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

چکیده

مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّۀ طلاق رجعی به سر می‌برد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّ‌بها به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند. مستند اصلی این حکم، پاره‌ای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریۀ مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریۀ جواز نکاح زانی و مزنیّ‌بها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها