دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-246 
1. فقه پویا

صفحه 3-12

محسن جهانگیری


9. تقاص

صفحه 187-216

مجتبی تقی‌زاده داغیان