دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 1-246 
تقاص

صفحه 187-216

مجتبی تقی‌زاده داغیان