بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی و نقش آنها در دیه

نویسنده

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

در متون فقهی مفهومی با عنوان «ولوج روح» در جنین مطرح شده است و آن را معیار پرداخت دیه در مراحل مختلف جنینی دانسته‌اند. این مفهوم برای اکثر افراد این برداشت را ایجاد می‌کند که تا چهار ماهگی در جنین، روح وجود ندارد و از این زمان در آن به وجود می‌آید. بر اساس متون اسلامی و واقعیتهای جنین‌شناسی، در تمام مراحل زندگی جنینی، حیات وجود دارد. در چهار ماهگی و بعد از کامل شدن قلب و مغز، پدیدة جدیدی ظهور می‌یابد که در متون اسلامی «روح العقل» نامیده شده است که با پیدایش آن، جنین،
کامل می‌گردد و در صورتی که توسط کسی سقط شود، باید دیة کامل
پرداخت کند.
      این مقاله وجهة همت خود را بررسی این موضوع قرار داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the Aspects of Life during the Fetal Life and Their function in Blood Money

نویسنده [English]

  • Dr. Seyyed Abolghsem Hosseini
 Professor of Psychiatry in University of Medical Sciences of Mashhad
چکیده [English]

here is a conception in religious texts in the title of “to give life to” fetus and it is considered as the standard of paying blood money in its different stages. This conception makes somebody to understand that there is no life in fetus until four month and after it the life will be given to it. In accordance to Islamic texts and the facts of embryology, there is life in all stages of fetal life. After four month and after completing heart and brain, a new phenomenon which is called in Islamic text “Uncreated spirit of God” will be existed in him. By coming into existence, fetus becomes completed and if someone aborts it, he should pay one thousand Dinar (a complete blood money).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Uncreated spirit of God
  • Animal spirit fetus
  • Blood money
  • To give life to