بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی و نقش آنها در دیه

نویسنده

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

در متون فقهی مفهومی با عنوان «ولوج روح» در جنین مطرح شده است و آن را معیار پرداخت دیه در مراحل مختلف جنینی دانسته‌اند. این مفهوم برای اکثر افراد این برداشت را ایجاد می‌کند که تا چهار ماهگی در جنین، روح وجود ندارد و از این زمان در آن به وجود می‌آید. بر اساس متون اسلامی و واقعیتهای جنین‌شناسی، در تمام مراحل زندگی جنینی، حیات وجود دارد. در چهار ماهگی و بعد از کامل شدن قلب و مغز، پدیدة جدیدی ظهور می‌یابد که در متون اسلامی «روح العقل» نامیده شده است که با پیدایش آن، جنین،
کامل می‌گردد و در صورتی که توسط کسی سقط شود، باید دیة کامل
پرداخت کند.
      این مقاله وجهة همت خود را بررسی این موضوع قرار داده است.
 

کلیدواژه‌ها