زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

مقالة حاضر به بررسی نقش زمان و مکان در اجتهاد می‌پردازد. مقتضیات زمان و مکان در تعیین موضوع احکام نقش اساسی دارد و موضوعات احکام به مثابة علّت برای حکم است؛ از این رو، نظریه‌های مختلفی دربارة تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت‌گیری این نوشتار، بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد است که موجب پویایی فقه در همة زمانها و مکانها می‌گردد و چنین رویکردی اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time and Place and Their Function in Ijtihad

نویسنده [English]

  • Dr. Ali Reza Saberiyan
 Assistant Professor of Azad University of Arak
چکیده [English]

 
 
This paper studies the function of time and place in ijtihad. Circumstances of time and place in determining the subject of religious precepts has a fundamental function and the subjects of religious commandments are regarded as causes for commands. Thus there are many different views about the influence of time and place on religious commandments. The approach of the writing is the investigation of the concepts of time and place and their role in ijtihad that can develop the jurisprudence in times and places and this approach shows the importance of dealing with this subject.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •        Key words: Time
  • Place
  • Circumstances
  • Subject
  • Command
  • Ijtihad
  • Reasons