زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

مقالة حاضر به بررسی نقش زمان و مکان در اجتهاد می‌پردازد. مقتضیات زمان و مکان در تعیین موضوع احکام نقش اساسی دارد و موضوعات احکام به مثابة علّت برای حکم است؛ از این رو، نظریه‌های مختلفی دربارة تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت‌گیری این نوشتار، بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد است که موجب پویایی فقه در همة زمانها و مکانها می‌گردد و چنین رویکردی اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها