متعی الطلاق؛ پژوهشی تفسیری و فقهی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

متعی الطلاق در آیات و روایات ما مطرح شده و مفسران و فقیهان هر دو به بررسی آن پرداخته‌اند و گروهی وجوب آن را مختص طلاقی دانسته‌اند که پیش از مواقعه باشد و مهریه نیز تعیین نشده باشد و گروهی دیگر آن را در تمام صور طلاق واجب دانسته‌اند. نوشتار حاضر در سه قسمت به بررسی موضوع متعی الطلاق پرداخته و آن را نقد و تحلیل کرده است.
 

کلیدواژه‌ها