تقاص

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

تقاص از راهکارهای شرعی برای رسیدن به حق است که بنا به ادلة معتبر، مشروع است. نظر به اینکه دادگاهها نیز ممکن است در برخی دعاوی با تقاص مواجه گردند و برابر اصل 167 قانون اساسی باید ضوابط و اصول حاکم بر آن را با توجه به متون فقهی معتبر استخراج نمایند، بررسی و مطالعه در این باره ضرورت می‌یابد. ممکن است برخی در پی نگرانی از هرج و مرج با تقاص مخالفت نمایند و این ایده را مطرح کنند که در هنگام بسط ید حاکم عادل موردی برای تقاص باقی نمی‌ماند، ولی نویسنده با این ایده موافق نیست. در این نوشتار با تکیه بر پیشینة فقهی و روایی تقاص و نیز با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی، مشخص خواهد شد که می‌توان فرصت استیفای حق را فراهم نمود و از آنجا که قلمرو تحقّق تقاص به شرایط و ضوابط خاصّی محدود است، زمینة سوء استفاده را از بین می‌برد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Retaliation

نویسنده [English]

  • Mojtaba Taghizadeh
 An M.A of Private Law
چکیده [English]

Retaliation is a religious way for gaining the right and this way is legitimate by reliable reasons. Since the courts may also in some claims face with this problem and in accordance to the Article 167 of constitution must decide upon the regulations and principles in regard to the religious texts, considering and studding of this subject becomes necessary. Some may disagree with the retaliation because they worry about chaos in society, so they say that when the authority of a just judge is very extensive, there is no place for it. But the writer disagrees with this idea. It will be clear in this paper
that upon the legal and traditional background of retaliation as well as the circumstances of the society and public order, the opportunity of vindication of rights can be bring about.
 


کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Denial of debtor
  • Retaliation
  • Axioms
  • Circumstances and obstacles of retaliation