بررسی مبانی فقهی قاعدة نفی عسر و حرج

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

قواعد فقهی، گزاره‌هایی هستند که در بابهای مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعدة نفی حرج، از جملة این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگر سخن، این قاعده اطلاقات ادلة احکام را محدود می‌کند.
      در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطة عسر و حرج، دلیلهای این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل به تفصیل بررسی و میزان دلالت آنها تشریح شده است.
 

کلیدواژه‌ها