بررسی مبانی فقهی قاعدة نفی عسر و حرج

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

قواعد فقهی، گزاره‌هایی هستند که در بابهای مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعدة نفی حرج، از جملة این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگر سخن، این قاعده اطلاقات ادلة احکام را محدود می‌کند.
      در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطة عسر و حرج، دلیلهای این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل به تفصیل بررسی و میزان دلالت آنها تشریح شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distress and Constriction

نویسنده [English]

  • Muhammad Ali Ghasemi
 A Seminary Researcher and an M.A of International Law
چکیده [English]

Juridical rules are propositions that have many applications in different chapters of the jurisprudence and have great effects on the final inference of the religious commandments. The rule of negation of constriction is one of the rules that says when the accomplishment of a commandment becomes hard and doing it has much hardship for the person who is responsible, that command will be removed and its performance will not be necessary. In another
writing investigates and analyzes the subject of Mota Al-talagh in 
words, this rule confine the generalities of the arguments of the commandments.
     In this paper, as well as the consideration of the concepts of the distress and constriction, the reasons of this rule (verses, narrations, consensus and reason) will be studied in detail and the realm of their indication will be explained.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Juridical rule
  • Distress and constriction
  • Jurisprudence
  • Reason
  • Wisdom