دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، آبان 1399، صفحه 1-322 

مقاله پژوهشی

ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

صفحه 3-30

10.30513/cjd.2020.1116

حمید ابهری؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ سیدمهدی حسینی مقدم


تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری

صفحه 31-60

10.30513/cjd.2020.1117

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مرتضی محمدی؛ محمدرضا مروارید


بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده

صفحه 177-202

10.30513/cjd.2020.1078

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ خیرالله قیاسی سونکی