بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشجو

چکیده

اگر میان اعضای خانواده اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، به ناچار باید با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، حق یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی از مهم‌ترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارت است از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و ...؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی تزاحم حقوق در خانواده می‎باشد که ضمن بررسی برخی از مصادیق تزاحم، سعی در بیان راه‌حل‎های رفع این تزاحمات نیز می‎باشد. با مدنظر قرار دادن مرجحاتی که در اصول فقه بیان شده است و با در نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه‌حل‌های پیش‌بینی شده توسط قانون‌گذار برای حل نمودن موارد تزاحم، به نظر می‌رسد که هدف اصلی شارع و قانون‌گذار در حل تزاحم و وضع قوانین، حفظ بنیان خانواده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Legal and Jurisprudential Investigation into Family Rights Antagonism

چکیده [English]

If there is a dispute among family members due to the antagonism of their rights, it is necessary to prefer the right of one over the other according to the criteria existing in the principles of jurisprudence and law. Some of the most important cases of antagonism in family law are: antagonism of right to housing and headship of family, antagonism of right to divorce and remarriage, antagonism of mother remarriage with custody of child, antagonism between father’s guardianship with child privacy, antagonism of father and mother right in child birth etc. The present research uses a descriptive-analytical method to investigate the antagonism of rights in the family, which also tries to express the solutions to resolve these antagonisms while investigating some cases of antagonism. Considering the preferences expressed in the principles of jurisprudence and the spirit of legal article and solutions provided by the legislator to resolve antagonism cases, it seems that the main goal of the legislator in resolving antagonism and legislation is to maintain the foundation of the family

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antagonism
  • Family
  • Right
  • Father
  • Mother
  • Child