دوره و شماره: دوره 12، شماره 21، تیر 1399، صفحه 1-346 

مقاله پژوهشی

مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن

صفحه 3-34

محمد امامی؛ سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی


شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران

صفحه 35-64

آزیتا امینی؛ سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سلمان علی‌پور قوشچی


بازخوانی انتقادی قاعده الزام

صفحه 221-252

زینب میرزایی صفی‌آباد؛ مهدی موحدی محب


تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن

صفحه 275-302

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ میثم خزائی؛ حسین جاور؛ ایوب امرائی