دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391 
3. نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات

صفحه 47-64

10.30513/cjd.2012.1195

محمد تقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی؛ مجیدرضا شیخی


6. ضمان از دین مجهول

صفحه 115-138

10.30513/cjd.2012.1198

احمد باقری؛ زهره نیک‌عمل