دوره و شماره: دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-202 

مقاله پژوهشی

1. انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه

صفحه 3-24

محسن ایزانلو؛ مهدی عباسی حصوری؛ هادی شعبانی کَندسری


6. دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس

صفحه 123-150

سیدمحمدموسی مطلبی؛ حسن جمشیدی