بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات مالی صبی ممیّز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

تصرفات و داد و ستد کودکان، هم در فقه معاملات مورد بحث است و هم در مبحث حقوقی روز. به نظر مشهور آیه «وابتلوا الیتامی» دو صفت رشد و بلوغ را در دادن مال به ایتام و کودکان متذکر شده است؛ اما اینکه هردو وصف باید با هم محقق شوند یا بودن یکی از آنها کفایت می‌کند محل اختلاف فقها و مفسران است؛ با بررسی آراء فقیهان و مفسران، به نظر می‌رسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است. این نوشتار با بررسی آیه مزبور با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که عنصر رشد برای جواز تصرفات مالی صبی ممیز کافی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Consideration of the Verse of Examining Orphans “Vabtlu Al-yatama” about the Permissibility of the Intelligent Minor in Financial Possessions

نویسندگان [English]

  • Reza Haq Panah 1
  • Seyyed Ali Delbari 2
1 A member of academic board of Razavi University
2 Assistant professor of Razavi University
چکیده [English]

Possessions and trading of the children are discussed both in jurisprudence of transactions and today’s law. In view of majority, this verse has mentioned the two characteristic of growth and maturity for delivering of property to the orphans and children; but there is disagreement among jurists and commentators that both of them must be accomplished or one of them will be adequate. Considering the opinions of jurists and commentators, it seems that the variable interference of the growth in trade of children, regardless of whether or not it coincides with the maturity, to be worthy of more serious reelection. Examining the mentioned verse in a descriptive-analytic way, this paper concludes that the element of growth is adequate for the permissibility of the intelligent minor in financial possessions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possessions of the minor
  • Bargaining of the children
  • Examining the orphans