دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، دی 1391 
نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات

صفحه 47-64

محمد تقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی؛ مجیدرضا شیخی


ضمان از دین مجهول

صفحه 115-138

احمد باقری؛ زهره نیک‌عمل