دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391 
3. نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات

صفحه 47-64

محمد تقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی؛ مجیدرضا شیخی


6. ضمان از دین مجهول

صفحه 115-138

احمد باقری؛ زهره نیک‌عمل


8. بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی)

صفحه 159-180

عبد الرضا اصغری؛ فرزاد بهشتی توندری