ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

شارع مقدس محدودیت‌ها و موانعی را برای ازدواج با حکمت‌هایی از قبیل حفظ ارزش‌های انسانی و حرمت‌های خانوادگی و در برخی موارد، توبیخ و تنبیه مکلف قرار داده و جعل نموده است. حرمت ابدی نکاح بین زن و مرد از جمله موضوعاتی است که فقه متکفل بحث از آن به همین جهت می‌باشد. یکی از مصادیق آن، مسئلۀ «لعان» می‌باشد. انسجام‌بخشی و تبیین دیدگاه و مبانی فقهای امامیه و عامه پیرامون این موضوع، هدف اصلی این تحقیق قرار گرفته است که در نتیجۀ این تحقیق، مخاطب با آرا و دیدگاه فقهای فریقین آشنا می‌گردد و مقدمۀ دسترسی راحت به دیگر موضوعاتِ حرمت ابدی به شکل مقارنه‌ای برای محققان می‌گردد. سٶالات اصلی این پژوهش عبارت‌اند از: 1. ادله و مبانی حرمت ابدی نکاح به سبب لعان چیست؟ 2. اشتراکات و افتراقات بین مذاهب خمسه پیرامون این موضوع کدام است؟ این تحقیق با امتیاز و رویکرد تحلیلی ـ مقارنه‌ای دارای پیشینه‌ای نبوده و با توجه به موضوع و منابع آن، به روش استخراج و اجتهادی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها