مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

امتناع از پذیرش حق در صورتی روی می‌دهد که در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، یک طرف یا ثالث بخواهد حق طرف دیگر را به وی تسلیم نماید، اما طرف مقابل، از پذیرش آن در غیر از موارد حقوقی خودداری نماید. لذا قانون‌گذاران برای حمایت از طرفی که با امتناع طرف مقابل روبه‌رو شده، راهکارهایی ارائه می‌دهند تا ضررهای وی جبران شود. در این پژوهش برآنیم تا راهکارهای ارائه‌شده در مقابل امتناع از پذیرش حق را در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بشناسیم و با تبیین این موضوعات، مشابهت‌ها و تفاوت‌های راهکارهای ارائه‌شده را در این سه نظام حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. بررسی قواعد پیش‌بینی‌شده در این سه نظام حقوقی نشان می‌دهد فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، گرایش در به کارگیری نهادهای خودیاری (غیر قضایی) دارند، اما در نظام حقوقی ایران رجوع به دستگاه قضایی به عنوان اصل پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Refusal to Accept Rights in Iranian Law, Imamiyyah Jurisprudence and Principles of European Contract Law

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Mousavi 1
  • Amir Sadeghi Neshat 2
1 MA of Private Law
2 Associate professor at the University of Tehran
چکیده [English]

Amir Sadeghi Neshat (Associate professor at the University of Tehran)
The refusal of the acceptance a right occurs when one party or a third party in a contractual or non-contractual relationship wants to surrender the right to the other party but the other party refuses to accept it except in legal cases, so legislators to protect the other party, that confronted with the refusal of the other party, offering solutions to compensate for his/her losses (damages). In this study, we consider the solutions presented against the refusal to accept the right in Imamiyyah jurisprudence, the Iranian legal system and the principles of European contract law, and by explaining these issues, the similarities and differences of the solutions presented in these three legal systems are studied. The examination of the rules provided for in these three legal systems shows that Imamiyyah jurisprudence and the principles of European contract law tend to apply to self-help sales (non-judicial) institutions, but in the Iranian legal system, reference to the judiciary is accepted as a principle.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refusal
  • Right Acceptance
  • Handing Over or Maintaining of Refused Property
  • Self-Help Sales