کلیدواژه‌ها = وقف
تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

دوره 15، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2020.1067

مجید استاد مودب خوشرو؛ غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف

دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 249-270

10.30513/cjd.2021.1977.1366

محمد حسن قاسمی؛ غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مؤدب خوشرو


بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی

دوره 12، شماره 22، آبان 1399، صفحه 83-106

10.30513/cjd.2020.1068

جواد ایروانی؛ سهیلا پیروزفر؛ زهرا حسین زاده؛ رضا حق پناه


امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی

دوره 10، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 163-188

رضا نیکخواه سرنقی؛ محمدحسن جوادی؛ سیدعلی حسینی


وقف مصداق بارز ایقاع مملّک

دوره 5، شماره 8، آذر 1392، صفحه 101-122

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان‌جوی


بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی)

دوره 4، شماره 6، دی 1391، صفحه 159-180

عبد الرضا اصغری؛ فرزاد بهشتی توندری