دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

صفحه 3-22

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ علی ساعت‌چی


3. بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 49-72

محمدحسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کَندسری؛ یاسر سهرابی


6. روش تعیین بهای شرط

صفحه 117-136

حسین سیمایی صراف؛ جواد معتمدی


7. مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی

صفحه 137-160

محمدجواد ولی‌زاده؛ عباسعلی سلطانی