دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، آبان 1394 

مقاله پژوهشی

جریان خیارات در اقاله

صفحه 3-18

محمدحسن صادقی مقدم؛ علی ساعت‌چی؛ هادی شعبانی کندسری


انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت

صفحه 119-150

عبدالسلام امامی؛ حسین صابری؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


بررسی فقهی ـ حقوقی اسقاط کافّۀ خیارات

صفحه 151-172

زهره حاجیان فروشانی؛ علی‌ مظهر قراملکی