دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-204 
شرط خیار در عقد ضمان

صفحه 3-24

مصطفی محقق داماد؛ غلامرضا یزدانی