دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-204 
1. شرط خیار در عقد ضمان

صفحه 3-24

مصطفی محقق داماد؛ غلامرضا یزدانی