بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابة قاعده‌ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته‌اند و از آنجا که ادلة اقامه‌شده بر قاعدة مذکور در کتب فقهی متأخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص‌ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متأخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد برآمده‌اند برای آن راه حلی بیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده‌گانة مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه‌شده از سوی امام خمینی را از سایر راهها نیکوتر شمرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Juridical Views about Solving the Problem of None-Particularization of the Rule of Prohibition of Taking Wage for Duties Obligations

نویسندگان [English]

  • Muhammad Taqi Fakhlai 1
  • M. Raza Sheikhi 2
1 (Associate professor of Ferdowsi University of Mashhad)
2 (An A.M of jurisprudence and the foundation of Islamic law)
چکیده [English]

P
rohibition of taking wage for duties obligations as a juridical rule has been agreed upon by Jurisprudents. Nevertheless, most jurisprudents have discussed the permissibility of taking wage for duties obligations by dividing them into two parts: disciplinary obligations and non-disciplinary one. Since the reasons advanced for this rule in later juridical books include some rational arguments, the problem of non-
have been imposed upon him. In other aspect, there is dispute among Shiite jurisprudents about the concept of this title. Juridical arguments denote that the meaning of this title is a person who is enemy of Ahlol-Bayt and regards this enmity as a part of his religion. The most of jurisprudents believe that nasebi is a person who is the enemy of Ahlol-Bayt and makes it clear in a way. In contrary, some wanted to
exceptionality of rational decree has been posed against permission of taking wage for obligations. Given to this problem, later jurisprudents have attempted to find solution for it in different ways. This article has analyzed and criticized sixteen solutions that have been posed in this regard and at last it has regarded one of the solutions that have been provided by Imam Khomeini as the best one.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Prohibition of taking wage
  • Ritual obligations
  • Regularizing obligations