وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی)

نویسنده

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئلة وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازة مرتهن است. اهم ادلة ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقلة مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است؛ زیرا اجماع مزبور مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز از حیث سند و دلالت محل تأمل است. نیز منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسیهای فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می‌رسد نظریه‌ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می‌دانند، مبانی استدلالی قوی‌تری دارند. هرچند غالب حقوق‌دانان و رویة قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازة مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می‌آورند. حال آنکه به نظر می‌رسد بقای حق علی‌رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situation of Transmitting Possessions of the Pledged by Mortgager (Legal-Religious Studies)

نویسنده [English]

  • Dr. Sayyed Muhammad Taghi Ghabooli Dorafshan
 Assistant professor of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

O
ne of the important issues of the right of mortgaged is the legal situation of the transmitting contracts of the property including mortgage property by mortgagor. In accordance with the legal famous view, the influence of mentioned contracts needs the permission of the mortgaged in this respect. The important reasons are consensus, some traditions and incompatibility of mentioned transmitting possession with the rights of mortgaged. But the mentioned cases are disputable, 
some of challenging and disputing issues. Although the marriage portion is a kind of debt and has the orders of other debts, it differs from others in some issues. What come in this article are considering the juridical evidences of the commandments of the debts in their different stages, analyzing the cases in question as well as some special commands of debtors of marriage portion and criticizing
gather together has a solid reasoning, even though the most of lawyers and judicial procedure tend to legal famous view. However, there is dispute about the influence permission of the mortgaged and the famous view regards it as the waiver. But in spite of the permission or confirming of the mortgaged, it seems that remaining of the right is preferred except cases that permission denotes that the mortgaged has intended to waive his right.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Mortgage
  • Mortgager
  • Mortgaged
  • Incompatible possessions
  • Transmitting possession of the property
  • Permission