کلیدواژه‌ها = نکاح
بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه

دوره 14، شماره 25، خرداد 1401، صفحه 267-290

10.30513/cjd.2021.1500.1297

الهه مرندی؛ فریناز سادات خطیبی قمی؛ سید کمال خطیبی قمی


تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه

دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 39-68

10.30513/cjd.2020.705.1147

اسماعیل باقریان خوزانی؛ محمد هادی مهدوی؛ مسعود راعی؛ احمد توکلی


امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م

دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 321-346

10.30513/cjd.2021.147.1035

مهدی معظمی گودرزی؛ محمد حسن موسوی خراسانی؛ میثم خزایی؛ حجت پولادین


ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین

دوره 9، شماره 15، فروردین 1396، صفحه 185-204

محسن جهانگیری؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی

دوره 8، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 53-78

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد صادقی؛ سیدرضا امیری سرارودی