بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س)، ده وتک، تهران

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن محصور در موارد معینی بوده و برهم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. در مواردی که انحلال به‌ شکل قهری بوده و عقد بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین ‌رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نماند، انفساخ صورت گرفته است. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. عدم صراحت قانونگذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مساله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین، در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ ایجاب نمود. لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد.یافته های تحقیق نشان می دهد که دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران بایستی به آرائ فقها مراجعه گردد. دربررسی آراء فقها مشخص گردید که نظرات متعددی مطرح گردیده است که در این نوشتار سعی شده است اقوال و ضابطه ها بررسی و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential-legal study of the effect of apostasy on wife's dowry

چکیده [English]

The necessity of the marriage contract and its importance has caused that its dissolution is confined to certain cases and its disruption is not possible for any reason or reason and is not subject to the will of the couple. Separation is one of the causes of dissolution of marriage and its cause is apostasy. One of the important issues in the dissolution of marriage due to the apostasy of one of the spouses is the status of the wife's dowry, the ruling of which has not been stated in the laws of Iran and various opinions have been raised in Shiite jurisprudence. The legislator's lack of clarity in expressing the verdict and the difference of opinion of the jurists according to different assumptions of the issue, the necessity of conducting research in response to the question of what is the duty of the wife's dowry in the case of apostasy of each couple in the Iranian legal system and Shiite jurisprudence? Required. The findings of the research show that due to the lack of expression of the subject matter in Iranian law, we should refer to the opinions of jurists. Examining the opinions of the jurists, it was found that according to the different aspects of the issue, several opinions have been raised, and in this article, an attempt has been made to examine the sayings and rules and to explain the ruling of the issue in different cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissolution of marriage
  • apostasy
  • dowry
  • Marriage