دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

2 پژوهشگر حوزه

چکیده

بررسی سیرة عملی ابن ادریس که از اثرگذاران بر فقه بوده است هدف این پژوهش قرار گرفته است. روش بررسی این پژوهش تحلیل محتوای تألیف مهم ابن ادریس بوده است. نتیجة مطالعه نشان می‌دهد که وی در دیدگاه نظری خود دلیل عقلی را در طول کتاب، سنت و اجماع می‌داند و این بدان معناست که او تمامی اصول عملیة عقلی و شرعی، قواعد فقهی، اصول لفظی، قواعد عرفی، بنای عقلا و سیرة متشرعه را که بسیاری از آنها در دوران او مصطلح نبوده، جزء دلیل عقلی می‌داند. وی در موارد زیادی از دلیل عقلی استفاده کرده که عبارتند از: عقل مستقل به عنوان مؤسس برخی واجبات عقلی؛ عقل به عنوان مخصص دلایل سه‌گانه؛ عقل در نقش مؤید سایر ادله؛ عقل و تأسیس اصول و قواعد کلی؛ عقل به عنوان اصول عملیه.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reason (Aql) in the Jurisprudential Method of Ibn Idris

نویسندگان [English]

  • S.M.M. Motalebi 1
  • Hasan Jamshidi 2
1 Assistant professor of Faculty of Institute for Humanities
2 A researcher of Hawzah
چکیده [English]

This research has been aimed to show the applied method of Ibn Idris (who influenced the Islamic jurisprudence – Fiqh). The way of the research is to analyze the contents of the influential book of Ibn Idris. The results show in his theoretical view, Quran (the Book), Sunnah (Traditions) and Ijma (Consensus) were based on Reason (Aql). This means all practical principles of Reason & Islamic law; jurisprudential rule; language principles and the Muslim Community methods (most of them were not common in his period) were of Reason (Rational Reason). He used Rational Reason in many cases which were Independent Reason (Aql) as the establishment of reason obligations; Reason as the exception to other three jurisprudential reasons; Reason as confirming other reasons; Reason as the establishment of general rules & principles and Reason as the practical principles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reason
  • Jurisprudence
  • Applied principles
  • Islamic Law
  • Ibn Idris