احکام فقهی، هم‌سویی با عرف زمان یا فرا زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

هر علمی از جمله فقه مدنی و جزایی زمانی پویاست که ناظر به رویکردها و پرسشهای نوپیدا و مرتبط با آن، پاسخهای مستدل ارائه نماید. ضرورت هم‌سویی و توجه به شرایط و فرهنگ رایج و حاکم بر زمان از جملة این مباحث است. برخی بر این باورند که گوهر ذاتی دین عبارت از اعتقادات و اخلاق است، اما احکام فقهی امری عرضی و ناظر به عرف زمان پیامبر اسلامN بوده و اختصاص به زمان گذشته دارد. از این‌رو تغییر در آنها با توجه به شرایط کنونی همانند قوانین عرفی ضروری است.
      در این مقاله تلاش شده تا میان احکام شرعی و حقوق عرفی و نیز در احکام شرعی بین احکام مصرّح در قرآن و سنّت قطعی معصومانM و بین فتاوای فقیهان تفاوت گذاشته شود و با روش توصیفی ـ تحلیلی، استمرار و ثبات احکام فقهی مصرّح و نه فتاوا و قوانین عرفی، مستند به آیات قرآن و سنّت اثبات شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical Ordinances; Along Line with the Current Common-Sense or Beyond Time

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi Ahmadi Nik
A member of academic board of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

Every science, including the civil and penal jurisprudence, will be dynamic when it provides justified responses to the new approaches and their related questions. Some of the new approaches in the discussions of civil and criminal jurisprudence are the necessity of being along line with and paying attention to the conditions and the current and prevailing culture. Some believe that the nature of religion is moral and beliefs that are the inherent of the religion and eternal, but Islamic commandments, both civil and criminal, are not essential and allocated to the custom of the prophet period and is dedicated to the past. Hence, given to the current situation, the change in them, as customary law, is necessary. The writer has tried to separate between religious commandments and common law and in religious commandment itself between the provisions stipulated in the Koran and definite tradition of the innocents (pub) and jurists legal decisions and in a descriptive-analytic way I try to prove continuity and stability of the stipulated juridical orders, and not legal Decisions and common law, on the base of the Quran and tradition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil jurisprudence
  • Current custom
  • Common law
  • Stipulated orders