دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، شهریور 1397 

مقاله پژوهشی

تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع

صفحه 3-34

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل

صفحه 117-146

صدیقه‌سادات فقیه؛ حسین ناصری مقدم؛ اصغر ابوالحسنی


بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم

صفحه 147-162

سیدمحمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی


جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

صفحه 189-212

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محمد دانش‌نهاد