دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع

صفحه 3-34

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


5. بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل

صفحه 117-146

صدیقه‌سادات فقیه؛ حسین ناصری مقدم؛ اصغر ابوالحسنی


6. بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم

صفحه 147-162

سیدمحمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی


7. امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی

صفحه 163-188

رضا نیکخواه سرنقی؛ محمدحسن جوادی؛ سیدعلی حسینی


8. جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

صفحه 189-212

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محمد دانش‌نهاد